นิทานธรรม กับ ดร. เอ๋ย

ตอนที่ 1 มองหาเศษสตางค์...ว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสาระ

ตอนที่ 2 กลางเสียงน้ำตก...ว่าด้วยการหาความสงบในจิตใจ

ตอนที่ 3 ถุงมันฝรั่ง... ว่าด้วยการให้อภัย

ตอนที่ 4 วอชิงตัน โรบิง... ว่าด้วยอิทธิบาท 4

ตอนที่ 5 ลิงเฝ้าสวน... ว่าด้วยความฉลาดพร้อม

ตอนที่ 6 สงครามยุทธหัตถี ...ว่าด้วยการใช้สติแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ

ตอนที่ 7 มหาวิทยาลัยนาลันทา...ว่าด้วยหน้าที่ของอุบาสก-อุบาสิก

ตอนที่ 8 นักไต่ผา ว่าด้วยท่าทีต่ออดีต และ อนาคต

ตอนที่ 9 พระพุทธไสยาสน์...ว่าด้วยอริยทรัพย์

ตอนที่ 10 เจ้านายเผด็จการ

ตอนที่ 11 เจ้านายช่างจับผิด

ตอนที่ 12 เจ้านายลำเอียง

ตอนที่ 13 ไฟไหม้โรงงาน... ว่าด้วยโยนิโสมนสิการ

ตอนที่ 14 แจกันโบราณ...ว่าด้วยการยึดติด

ตอนที่ 15 เพื่อนของโสเครติส...ว่าด้วยเรื่องกัลยาณมิตร

ตอนที่ 16 ฝนเอย ทำไมจึงตก...ว่าด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท

ตอนที่ 17 คุณยาย "นอร่า อ๊อคส"์...ว่าด้วยแนวคิดของผู้สูงวัย

ตอนที่ 18 กิลกาเมซ และต้นไม้แห่งชีวิต...ว่าด้วยการหนีความตาย และ กรรมให้ผลต่างเวลา